Červen 2008

Kniha Luciferova - Satanský sex

16. června 2008 v 15:30 | Triany |  Kniha Luciferova
.
Kolem satanistického pohledu na volnou lásku vzniklo mnoho sporů. Často se předpokládá, že sexuální aktivita hraje v satanismu nejdůležitější roli a ochota účastnit se sexuálních orgii je nezbytnou podmínkou přijetí mezi satanisty. Nic nemůže být vzdálenější pravdě! Ve skutečnosti jsou oportunisté, kteří mají o satanismus zájem pouze kvůli jeho sexuálním aspektům, důrazně odmítáni.

Satanismus skutečně obhajuje sexuální svobodu, ale pouze v pravém slova smyslu. Volná láska znamená podle satanismu přesně toto: svobodu být buďto věrný jediné osobě či uspokojovat sexuální tužby s tolika lidmi, kolik je podle vašeho názoru nutné k uspokojení vašich konkrétních potřeb.

Satanismus nedoporučuje těm, kteří k tomu nedojdou přirozeným způsobem, aby se oddávali orgiím či vrhali do mimomanželských vztahů. Pro mnohé by bylo jednoduše nepřirozené a škodlivé, kdyby byli nevěrní partnerům, které si zvolili. Jiné by naopak frustrovalo být sexuálně vázáni pouze na jednu osobu. Každý se musí rozhodnout sám za sebe, jaká forma sexuální aktivity nejlépe vyhovuje jeho individuálním potřebám. Podle satanských měřítek je stejně špatné podléhat sebeklamu a nutit se do cizoložství, nebo vyhledávat sexuální partnery před svatbou pouze proto, abyste dokázali svému okolí (nebo, což je ještě horší, sami sobě), že jste se zbavili pocitu viny, jako nechat kvůli hluboce zakořeněným pocitům viny jakoukoli sexuální potřebu neuspokojenou.

Mnozí lidé, kteří si neustále dokazují, jak se zbavili pocitu viny vyvolaného sexem, jsou ve skutečnosti spoutáni daleko pevnějšími pouty než ti, kteří prostě přijímají sexuální aktivitu jako přirozenou součást života a nedělají kolem své sexuální svobody takový rozruch. Je například uznávaným faktem, že nymfomanka (dívka snů každého muže a hrdinka senzačních románů) není sexuálně svobodná, ale je ve skutečnosti frigidní a těká od jednoho muže k druhému, jelikož má příliš velké zábrany, aby vůbec kdy mohla najít úplné sexuální uspokojení.

Další mylnou představou je názor, že schopnost účastnit se skupinové sexuální aktivity svědčí o sexuální svobodě. Všechny dnešní skupiny oddávající se volnému sexu mají jedno společné - odmítají fetišistické či úchylné praktiky.

Silácké příklady nefetišistické sexuální aktivity, chabě maskované jako svoboda, mají ve skutečnosti stejný průběh. Všichni účastníci orgie následují příkladu vůdce skupiny - svléknou se do naha a mechanicky souloží, jako na povel. ádný z přítomných přitom netuší, že by jejich osvobozená forma sexu mohla být nezúčastněnými pozorovateli, kteří nedokáží klást rovnítko mezi uniformitu a svobodu, považována za sešněrovanou a infantilní.

Satanista si uvědomuje, že pokud má být znalcem sexu (a skutečně se osvobodit od pocitu viny), nemůže se nechat rdousit ani takzvanými sexuálními revolucionáři ani prudérní společností, spoutanou pocity viny. Těmto klubům volného sexu zcela uniklo, o čem sexuální svoboda vlastně je. Nemůžete-li realizovat sexuální aktivitu na individuální bázi (což zahrnuje i osobní fetiše) nemá vůbec smysl vstupovat do nějaké organizace, která se zabývá sexuální svobodou.

Satanismus připouští jakoukoli aktivitu, která hluboce uspokojuje vaše sexuální touhy - ať už jsou heterosexuální, homosexuální, bisexuální či pokud je libo dokonce asexuální. Satanismus schvaluje fetiš nebo deviaci, které obohatí váš sexuální život, pokud se ale netýkají někoho, kdo by o ně nestál.

Rozmach deviantního respektive fetišistického chování v naší společnosti by jistě šokoval fantazii sexuálně naivních lidí. Existuje daleko více sexuálních odchylek, než si neinformovaný člověk dokáže představit: transvestitismus, sadismus, masochismus, urolagnie, exhibicionismus - abychom uvedli pouze několik nejrozšířenějších. Každý má nějakou vlastní formu fetiše, ale protože si lidé nejsou vědomi převahy fetišistického chování v naší společnosti, mají pocit, že kdyby se poddali svým nepřirozeným tužbám, byli by spatní. (Fetišismus nepraktikují pouze lidé, ale také zvířata. Fetiš je nedílnou součástí sexuálního života zvířat. Tak například pohlavní pach podmiňuje sexuální vzrušení jednoho zvířete druhým. Laboratorní testy prokázaly, že pokud je nějaké zvíře uměle zbaveno svého pachu, ztrácí sexuální přitažlivost. Stimulace sexuálním pachem působí příznivě i na člověka, i když to často popírá.)

Dokonce i asexuální jedinec má svou úchylku - asexualitu. Nepociťovat vůbec sexuální touhu (pokud to není dáno stářím, chorobou, apod.) je daleko nenormálnější než být sexuálně promiskuitní. Jestliže dá satanista přednost sexuální sublimaci před otevřenou sexuální realizací, je to výhradné jeho věc. U mnoha případů sexuální sublimace (nebo asexuality) by jakýkoliv pokus sexuálně se osvobodit měl pro asexuála negativní následky.

U asexuálů je sexuální touha vždy sublimovaná, ať již v podobě práce, nebo koníčků. Veškerá energie či silný zájem, který by normálně věnovali sexuální aktivitě, se přelije do jiných zábav nebo činností. Jestliže někdo dává přednost určitým zájmům na úkor sexuální aktivity, je to jeho věc, a nikdo nemá právo zatracovat ho za to. V každém případě by si ale dotyčný měl uvědomit, že jde o sexuální sublimaci.

Mnoho tajných sexuálních tužeb zůstane pouhou fantazii, protože je není možno vyjádřit. Nemožnost vybití často vede k nutkavému jednání, a značná část lidí si proto vytváří vlastní tajné cesty, jak dát průchod sexuálním touhám. Jelikož většina fetišistických aktivit není zjevná, neměli by lidé, kteří toho o sexu moc nevědí, podléhat klamu, že vůbec neexistuje. Uvedu pár příkladů důmyslných technik: mužský transvestita se ukájí tím, že nosí dámské prádlo, ale jinak na něm nic nepoznáte. Masochisticky založená žena může nosit o několik čísel menší stahovací podvazkový pás, takže bude během dne prožívat sexuální rozkoš z nepříjemných pocitů, aniž kdokoliv co pozná. Tyto příklady jsou mnohem mírnější a rozšířenější než jiné, které by bylo možno uvést.

Satanismus podporuje jakoukoli formu sexuální realizace, pokud nikomu neubližuje. Abychom se vyhnuli nedorozumění, je třeba toto tvrzení blíže objasnit. Neubližování druhým nezahrnuje neúmyslné ublížení někomu, kdo nemusí souhlasit s vašimi názory na sex, protože jeho pohled na sexuální morálku je úzkostný. Samozřejmé byste se měli snažit, abyste se nějakým způsobem nedotkli svých blízkých, jako třeba přepjatě stydlivých přátel a příbuzných. Pokud se opravdu snažíte, abyste jim neubližovali a oni vám na něco náhodné přijdou, nenesete žádnou odpovědnost, a neměli byste ani mít pocit viny za své sexuální přesvědčení nebo proto že někdo trpí v důsledku vašeho přesvědčení. Jestliže žijete v neustálém strachu, že se svým postojem k sexu dotknete prudérních povah, pak nemá smysl snažit se vymanit z pocitu viny. Rozhodně však věci neprospěje, budete-li okázale předvádět své svobodomyslné názory.

Druhou výjimkou jsou masochisté. Masochista pociťuje rozkoš, když je mu ubližováno, jestliže mu upřete rozkoš z bolesti, ubližujete mu stejné jako fyzická bolest ubližuje někomu, kdo není masochista. Tuto situaci ilustruje příběh jednoho skutečné krutého sadisty: Masochista ho prosí: bij mě! A nemilosrdný sadista mu odpovídá: NE! Pokud někdo chce, aby mu bylo ubližováno a nachází rozkoš v bolesti, není důvod, proč bychom mu neměli dopřát radosti, na které je zvyklý.

Výraz sadista označuje v běžné mluvě člověka, který nachází rozkoš v bezohledné brutalitě. Skutečný sadista je však ve skutečnosti vybíravý. Pečlivě vybírá z široké škály potenciálních obětí. Splnění touhy těm, kterým utrpení dělá dobře, mu přináší úžasnou rozkoš. Vyrovnaný sadista je požitkář a znalec, neboť si vybírá jednotlivce, kteří si jeho zájem zaslouží!

Jestliže je někdo natolik vyrovnaný, aby přiznal, že je masochista a že mu přináší rozkoš být zotročován a bičován, pravý sadista je jen potěšen, když mu může vyhovět.

Kromě uvedených výjimek by satanista nikomu vědomě neublížil, aniž by se dotkl jeho sexuálních práv. Pokud se snažíte vnutit své sexuální touhy tomu, kdo o vaše návrhy nestojí, porušujete jeho sexuální svobodu. Satanismus neschvaluje znásilnění, zneužívání dětí, sexuální zneužívání zvířat a jakoukoli sexuální aktivitu zasahující osoby, které ji odmítají nebo které by díky své nevinnosti či naivitě mohly být svedeny či výhružkami dohnány, aby dělaly něco proti své vůli.

Pokud jsou všichni zúčastnění dospělí zodpovídající za své činy a dobrovolně se zapojí do dané formy sexuální realizace - i když je obecně považována za tabuizovanou - pak není důvod, aby potlačovali své sexuální sklony.

Pokud si uvědomujete všechny důsledky, výhody i nevýhody, a jste si jisti, že vaše činy neublíží nikomu, kdo nechce nebo si nezaslouží, aby mu bylo ubližováno, pak nemáte proč potlačovat své sexuální záliby.

Stejně jako se ani dva lidé neshodují ve výběru stravy ani v množství potravy, kterou potřebují, různí se i sexuální záliby a apetit. Společnost ani nikdo jiný nemá právo stanovit jiné osobě sexuální normy nebo frekvenci sexuálního vyžití. ádné sexuální chování lze vždy posuzovat pouze v kontextu dané situace. Z toho plyne, že to, co někdo považuje za sexuálně správné a morální může jiného frustrovat. Platí i opak: někdo může být sexuálně výrazně nadán, ale bylo by nespravedlivé, aby vyvolával pocity méněcennosti v někom, kdo se mu sexuální zdatností nevyrovná, a bylo by bezohledné, aby se vnucoval jiné osobě (např. muž, obdařený nenasytným sexuálním apetitem převyšujícím potřeby jeho ženy). Nebylo by hezké, kdyby od ní očekával, nadšenou odezvu na své nabídky, ona ale musí projevit stejnou ohleduplnost. V případě, že nepociťuje žádnou velkou vášeň, by ho měla sexuálně přijmout, sice pasivně, ale nicméně mile, nebo si nestěžovat, pokud se rozhodne hledat uspokojení jinde - včetně autoerotických praktik.

Ideální vztah je takový, ve kterém se lidé hluboce milují a sexuálně si vyhovují. Dokonalé vztahy jsou nicméně poměrně řídké. Je důležité zdůraznit, že láska duchovní a sexuální sice mohou, ale nutně nemusí jít ruku v ruce. Jestliže existuje alespoň určitá míra sexuálního porozumění, bývá často omezeno, a dochází ke splnění pouze některých sexuálních tužeb.

Pokud si sexuálně vyhovujete, pak není větší rozkoš nad spojení s tím, koho hluboce milujete. Pokud si sexuálně nevyhovujete, je třeba zdůraznit, že v žádném případě nemusí jít o absenci duchovní lásky. Člověk může, a často tomu tak bývá existovat bez druhého. Ve skutečnosti se často jeden z manželů uchyluje k mimomanželské sexuální aktivitě právě proto, že svého partnera hluboce miluje a chce se vyhnout tomu, aby ho ranil něho se mu vnucoval. Hluboká duchovní láska je obohacena láskou sexuální, a je samozřejmě nutnou součástí každého uspokojivého vztahu, protože se však sexuální záliby liší, může někdy mimomanželská sexuální aktivita nebo masturbace být potřebným doplněním.

Masturbace, kterou mnoho lidí považuje za sexuální tabu, představuje problém viny, s nímž není snadné se vypořádat. Na toto téma je třeba položit zvláštní důraz, neboť přestavuje velice důležitou součást mnoha úspěšných magických konání.

Již od doby, kdy judejsko-křesťanská bible popsala hřích Onanův (Gen 38:7-10), uvědomoval si člověk závažnost a důsledky "samotářské neřesti". Přestože moderní sexuologové vysvětlují Onanův hřích jako běžný coitus interruptus, zavádějící teologický výklad napáchal během staletí značnou škodu.

Kromě skutečných sexuálních zločinů patří masturbace mezi nejvíce odsuzovaná jednáni. V minulém století vzniklo nesčetně prací popisujících její hrůzné následky. Prakticky všechny tělesné či duševní choroby byly připisovány hříchu masturbace. Bledost, dýchavičnost, uhýbavý pohled, propadlý hrudník, nervozita, uhry a nechutenství - to je jen několik údajných následků. Pokud jste se nedrželi varováni příruček pro mladé muže, mohli jste si být jisti, že skončíte naprostým fyzickým a mentálním zhroucením.

Odpudivé popisy v těchto příručkách by mohly být téměř zábavné, kdyby nebylo smutného faktu, že navzdory úsilí současných sexuologů, lékařů, spisovatelů a dalších, odstranit stigma, které masturbace nesla, podařilo se hluboce zakořeněné pocity viny, vyvolané nesmysly v těchto sexuálních příručkách, vymazat pouze částečně. Velké procento lidí, zvláště těch, kterým je přes čtyřicet, nedokáže emočně přijmout fakt, že masturbace je přirozená a zdravá, i když racionálně věc chápou. Svůj nepřekonatelný odpor, často podvědomě, přenášejí na své děti. Převládal názor, že se člověk zblázní, bude-li přes veškerá napomínání pokračovat v autoerotických praktikách. Tento absurdní mýtus vznikl na základě častých zpráv o masturbaci chovanců psychiatrických zařízení. Jelikož téměř všichni nevyléčitelní šílenci masturbovali, soudilo se, že zešíleli právě z tohoto důvodu. Nikoho nenapadlo, že skutečnou příčinou masturbačních praktik byl v jejich případě nedostatek sexuálních partnerů a především ztráta zábran, typická pro pokročilé šílenství.

Mnoho lidí by raději vidělo, kdyby si jejich partner hledal vyžití mimo vztah, než aby se uchýlil k autoerotickým aktům, kvůli vlastním pocitům viny, partnerově nechuti účastnit se masturbace, nebo strachem z jeho odporu, přestože u překvapivě vysokého počtu případů přináší vědomí, že má partner sexuální zážitky s jinými lidmi, zástupné vzrušení, i kdyžto málokdo přizná.

Pokud je stimulace vyvolaná představami partnera, který se sexuálně stýká s dalšími lidmi, melo by se o tom otevřeně mluvit, protože tím obě strany mohou jen získat. Pokud masturbaci brání pouze pocit viny jedné nebo obou zúčastněných stran, měli by se oba snažit tyto pocity buďto vymazal nebo je využít. Mnoho vztahů by se dalo zachránit, kdyby se oba zainteresovaní necítili vinni, že se oddával přirozenému aktu masturbace.

Masturbace je považována za něco špatného, protože přináší rozkoš vyvolanou záměrným třením zapovězených oblastí těla vlastní rukou. Pocity viny provázející většinu sexuálních aktů lze zmírnit tvrzením přijatelným pro církev: smyslové požitky jsou nutné k plození potomstva - i když si dáváte pozor na kalendář a hlídáte bezpečné dny. Pokud se oddáváte masturbaci, pak vám taková útěcha ovšem nestačí. Ať už vám napovídali o neposkvrněném početí, co chtěli, - i kdyby vám slepá víra umožňovala tuto absurditu spolknout -víte dobře, že ke zplození dítěte je zapotřebí sexuálního styku s osobou opačného pohlaví! Pokud trpíte pocitem viny za prvotní hřích, budete přirozeně cítit ještě větší vinu, oddáváte-li se sexu jen pro své uspokojení, bez úmyslu plodit děti.

Satanistovi je naprosto jasné, proč pánbíčkáři prohlašují masturbaci za hříšnou. Stejně jako další přirozené akty to lidé prostě stejně budou dělat, bez ohledu na to, jak ostře jsou káráni. Vyvolávání pocitů viny je důležitou součástí jejich zlovolné taktiky, jak přimět lidi, aby své hříchy vykoupili hypotékami na chrámy odříkání!

I když se dnes většinou nesvíjíme pod břemenem viny, vnucené náboženstvím (nebo si to alespoň myslíme), moderní člověk stále ještě pociťuje stud, když podlehne touze masturbovat. Když se muž uspokojuje autoeroticky, místo aby se účastnil honby za ženami, může se cítit oloupen o svou mužnost. ena se možná uspokojí sexuálně, ale touží po uspokojeni svého ega, které jí přináší hra svádění. Ani rádoby Casanova ani strojený vamp nemají adekvátní pocity, když se mohou sexuálně ukájet pouze masturbací. Oba by dali přednost i ne zcela vyhovujícímu partnerovi. Řečeno satansky, je daleko lepší oddávat se dokonalé fantazii, než se podílet na neuspokojivém zážitku s jiným člověkem. U masturbace máte alespoň kontrolu nad situací. Ilustrace neoddiskutovatelného faktu, že masturbace je zcela přirozený, zdravý jev: provozují ji všichni příslušníci zvířecího království. Lidské děti se také řídí instinktivní touhou masturbovat, pokud za to nebudou kárány rozhořčenými rodiči, kterým bezpochyby spílali jejich rodiče, a tak dál, pěkně pozpátku. Je smutnou pravdou, že pocity viny, které v rodičích vyvolává sex, se beze změny přenesou na děti. Abychom uchránili své děti před nešťastným sexuálním osudem svých rodičů, prarodičů, a možná i nás samých, je třeba nazvat tento zvrácený morální kód pravým jménem: je to pragmaticky sestaveny soubor pravidel, která by nás zničila, kdybychom se jimi bez odmluvy řídili! Dokud se neosvobodíme od směšných sexuálních norem současné společnosti, včetně takzvané sexuální revoluce, nezbavíme se neurózy vyvolané těmito omezeními. Příklon k nové, rozumné a humanistické morálce satanismu může - a také tomu tak bude - dát podnět ke vzniku nové společnosti, v níž se naše děti budou zdravě vyvíjet, aniž by byly zatíženy zničujícími morálními břemeny současné nemocné společnosti.

//

Západ Slunce

16. června 2008 v 14:39 | Triany |  Magie
Západ slunce uvidíš jen jednoz za den je mackou věcí co zaptříš jen jednou je taky romantický vidět zapat slunce zapadá do moře.. Mně se západ slunce hodně líbí co vám??

Fantasy

16. června 2008 v 14:35 | Triany |  Magická svoření

Barbi z Hororu

16. června 2008 v 14:33 | Triany |  Temnota a Zlo
Panenka Barbie je pro mnohé dost možná hororovým ztělesněním ženské krásy. Útlá blondýnka se ale dala na uctívání skutečných hororů a její stvořitel teď vyrobil sérii panenek ve stylu Hitchcockova filmu Ptáci. V hororové podobě na zelené prvotřídní šaty panenky útočí tři černé vrány.
21. 7. 2008 10:16 - WASHINGTON
Celá vizáž panenky vychází z hororové předlohy slavného režiséra a Barbie má tak stylový účes i kostýmek, jehož součástí jsou realisticky provedené umělé vrány.

"Barbie Ptáci má být oslavou filmové klasiky Alfreda Hitchcocka. Tato unikátní sběratelská panenka zobrazuje hrdinku, jíž napadá trio tří dokonale provedených opeřených nepřátel přesně jako ve filmu," tvrdí výrobce.
Spíše než pro hravé děti je však tato Barbie určena sběratelům bizarních edicí panenky.
"Zničí tito plastoví ptáci její úchvatnou kabelku nebo pečlivě načesané vlasy? Doufejme, že ne! Zajistěte si pro sebe jednu Barbie a modlete se, aby k vám s ní nepřišli i ptáci!" láká reklama.

Historie Thirkánie

16. června 2008 v 14:30 | Trin
Thrikánie ovládl černokněžný král Darkan.Dříve uznávaný řád Avalonských rytířů byl přinucen ustoupit.Rytíři nestačili proti všem Darkanovým stvůrám.Avalon byl v nebezpečí.Proto se Avalonská rada rozhodla město skrýti s jeho okolím.Od té doby se nikdo kdo hledá Avalon a není jezdcem nenajde v mlhách nic.Avalon leží ukryt na ostrůvku uprostřed mlžného jezera .Kolem jezera jsou obrovské Andorské lesy.O Avalonu se přestalo mezi lidmi mluvit.Lidé jsou chudí a utlačováni Darkanem.
Ovšem historie pokračuje...
Po tisíci a jedné bitvě byl Darkan poražen. Bohužel ne avaloňany ale čarodějnicí, kterou měl uvězněnou ve svém vězení. Jistá slečna, jménem Triss, která byla spojena s králem Alatarem propustila nechtěně přes své tělo tuto čarodějnici ven. Čarodějnice zamořila celí Avalon a Trikánii. Lidé, elfové, trpaslíci, amilové umírají po stovkách. velká nemoc se šíří světem a zabíjí vše co může. Stromy, živočichy, rostliny, prostě vše. Alatar, Lee, Saim a Ëlemy usedli na trůn po svém boku. Dokážeš jim pomoct s uvedení Avalonu do jeho předchozí podoby?
Další komplikace...
Darkan... měl dceru... bylo to hodně dávno, jmenovala se Vanesa. vanesa byla hodná malá holka, jenže... měla jednu vadu.
Její dvojče, které žilo v ní... bylo zlé a kruté.
darkan se snažil z Vanesy její dvojče dostat, místo toho zabil Vanesu a její dvojče žilo dál.Darkan raději zavřel její dvojče do kobky pod Neitovo panství (dřív tam jetě nebylo)
A zaklel ji...Triss se tam jednou nechtěně ztratila a prokletí zlomila... dvojče se dostalo do ní
Darkan se snažil ji zabít (Triss) ale nepovedlo se mu to a dvojče bylo vysvobozeno...zabít se dá jen mečem, kterým byla zabita Vanesa.
Tento meč se schovává ve staré dračí jeskyni někde v horách u vodopádu a u nějakého hradu nebo zříceniny...

Alice vs Alexia

15. června 2008 v 11:05 | Alex
Takže je tu anketa kdo je hezčí bud Alice nebo Alexia své názory na obě holky mi pište do komentů a obrázky jsou dole:

Alice

Alexia:

Oči hodně prozradí

14. června 2008 v 19:21 | Triany |  Magie
Modré oči:miminka mají modré oči, a proto modrá barva působí upřímně a důvěrihodně ale někdy taky ledově a chladně.
Zelené oči:Zelená barva dokáže fascinovat a okouzlit.Lidé stouto barvou působí temperamentně a jsou pro ostatní vzrušující a zábavné.
Hnědé a Černé oči:Čím jsou očo tmavší tím méně jsou činitelné.S tou barvou očí působíš nedostupně a hodně tajuplně.

Láska ke slunci

14. června 2008 v 19:17 | Triany |  Tajemno
Slunce vidíš každý den každou vteřinu dnu slunce je taky neobvyklou vecí jako noc někdo má lásku ke slunci tím že bez svitu jsi jako tělo bez duše ve stínu se necítíš dobře takovou lásku mají lidé dobří a milí:)!

Svit Noci

14. června 2008 v 15:54 | Triany |  Tajemno
Svit noci je to co zahlédněš jen noci noc je něco magického co zažiješ jednou ze den a co uvidíš jednou za den.Pokud nevěříš na tejemno je pro tebe noc nic neovyklého ale pokud věříš je pro tebe noc magickou vecí:)....

Avalon

12. června 2008 v 15:36 | Triany
Pro někoho je to už dávná historie,pro někoho ještě příliš živá rána, a někdo ani nikdy nepoznal o co vlastně přišel .Kdysi byla výplodem naší fantasie, byla pro nás tím,co nás vždy podrží i když nás zrovna zavrhne okolní svět. Byla to naše země,země které jsme nikdy neřekli jinak než Avalon.
Po dlouhé válce,po velkolepé bitvě.. vypuklo ticho…Žádný vítězný ryk, jen pousmání - už jsme volní.Nebylo to nejlepší vítězství - byl to konec. Konec všeho utrpení…po tak dlouhé době.Konec prolévání krve...aspoň nyní.Ale bylo to zvláštní...Po tolika letech máme přeci vše co jsme chtěli…Tak proč nejsme spokojeni?.Kdo ví jak se tak stalo...Lidé se znovu probudili… Opustili strach a s novým větrem v zádech se konečně vydali domů.Zpět do Trinakie, daleko, pryč z Avalonu.Města se vyprázdnila,v opuštěných vesnicích skřípěly okenice prázdných domů..Ze starých pevností se staly rozpadající se ruiny,a brzy z nich byla jen další součást příběhů,které se dětem vyprávěly na dobrou noc…Tak se Avalonské údolí - skrýš proti nepříteli - vyprázdnila. Avalon se znovu uzavřel . Ponořil se do mlhy, ale tentokrát nejen pro nezasvěcené…Tentokrát pro všechny.. Včetně jezdců..Už nebyli potřeba. Každý z nich mohl znovu žít vlastní život,aniž by se o něj musel stále bát. Na každém z nich bylo jestli zapomene a odejde, nebo jestli nechá Avalon žít alespoň ve svých myšlenkách. Radši zapomněli. Krutosti bylo příliš..A tak se Velcí jezdci rozpadli…

Můj Drak

12. června 2008 v 15:24 | Triany
Kdysi jsme byla v klubu DragonRiders a dostala jsem draka tohodle:
-Jméno: Garenon
-Pohlaví: ♂
-Barva: černá
-Něco o něm: Garenon je velmi inteligentní drak malého vzrstu. Už od vylíhnutí prokázal velký talent na logycké uvažování a i v nejobtížnějších chvílích dokáže zachovat chladnou hlavu.
Drobné, tyrkisově lesklé šupiny dodávají eleganci jeho štíhlé postavě. Garenon je vemi dobrý letec, avšak nemá příliš silná křídla, což mu bude nevýhodou při dlouhých letech. Jeho pevný ocas a krk je posetý tvrdými bílými ostny. Žlutě pronikavé oči působí vždy upřímě a odhodlaně. V dospělosti bude jistě schopen chrlit oheň i několik hodin.
Jeho koníčkem je vymýšlení a řešení různých hlavolamů a hádanek. Na svět se dívá realisticky a na všechny je upřímný, ale někdy až moc.
Svou logyckou a strategickou úvahou, dokáže chytrostí přelstít i silnějšího soupeře než je on sám, což mu vynahrádí pár nedostatků v přímém boji.
Važ si svého dráčka, je jedním z nejchytřejších dráčat v chrámu.
Garenon se vylíhl 30.listopadu 2007 v 19:17 hod.

Shaiya by Darkness

11. června 2008 v 22:00 | Atalas/Trainy

Tak tento layout z Darkness je volný byl to můj první lay tak si ho může udělat kdo chce je v barvách temných :-)

Strach

10. června 2008 v 13:03 | Assassin |  Tajemno
Jak poznáš že ho máš?? hlopá otázka xDD ale já to řeknu jak vznikl strach vyjde ze zloby,zloba ze strachu a ten z nenávisti... máš strach strach to přiznat přijmout srach... to je strach tak poznáš že ho máš jako já Trin.
Strach vede k nenávisti i dvou sester....

Temnota

9. června 2008 v 17:09 | Triany |  Tajemno
Temno... Citíš se jako byse se ze světa vytratila všechna radost co kdy byla jako by mlha a dešt nemohli zmizet jako by se láska stratila a už nikdy se neukázala.......